تشریح کار

مسئول کنترل کیفیت زیر نظر مدیر فنی مهندسی انجام وظیفه می نماید و ماموریت وی عبارتست از ایجاد اطمینان داخلی از تطابق کیفیت محصولات تولیدی با مشخصه های از پیش تعیین شد.

اختیارات تماس با :
واحد تولید و فنی مهندسی

سلسله مراتب مسئولیت – گزارش دهی و نظارت :
۱٫ مسئولیت نظارت، آموزش، راهنمایی، کنترل های کیفی.
۲٫ امور سیستم،‌ کنترل کیفیت و آزمایشگاه.

مسئولیت دستورگیری :
مدیر واحد فنی و مهندسی

مسئولیت گزارش دهی :
مدیر واحد فنی و مهندسی

شرکت در جلسات و موضوعات :
جلسه های مرتبط با امور کیفیت

جانشین :
کارشناس کنترل کیفیت یا سر شیفت

مهارت های مورد نیاز


۱٫ تسلط به کامپیوتر، اینترنت و نرم افزارهای مربوطه از قبیل : Minitab و Office.
۲٫ عدم وجود موانع قانونی، حقوقی وسوء سابقه قبلی.
۳٫ اعتماد به نفس وقدرت تصمیم گیری.
۴٫ قابلیت رهبری سازماندهی.
۵٫ تسلط کامل بر دانش و اطلاعات به روز در زمینه کیفیت.
۶٫ مهارتهای واژه پردازی ، نامه نگاری و سخنوری.
۷٫ آشنایی با استانداردهای صنعت.
۸٫ تسلط بر مفاهیم و نیازمندی های استانداردهای سیستم.
۹٫ توان انجام MSA.
۱۰٫ توان انجام SPC.
۱۱٫ توان انجام آدیت محصول SQFE .
۱۲٫ آشنایی با تکنیک های آماری تحلیل دادها از قبیل پارتو، هسیتوگرام و…
۱۳٫ استاندارد ISO/TEC 17025 نیازمندی های سیستم مدیریت آزمایشگاه.
۱۴٫ تسلط بر مبانی و نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت.
۱۵٫ آشنایی با روش های بهبود کیفیت.

محل کار

وظایف اصلی

۱٫ انجام به موقع و صحیح آزمایش ها و بازرسی های مورد نیاز محصول که در طرح های کنترل یا سایر مدارک فنی به آنها اشاره شده است.
۲٫ اجرای دوره ای آدیت محصول، ارزیابی کیفیت محصول خروجی و استخراج داده کیفیت و تجزیه و تحلیل آن.
۳٫ اجرای دوره ای آدیت فرآیندهای تولید و ارائه راه کارهای مناسب به تولید جهت کاهش و یا حذف انحرفات.
۴٫ اجرا ی به موقع کالیبراسیون تجهیزات، پایش و اندازه گیری و آزمون در تولید و کنترل کیفیت.
۵٫ پایش و اندازه گیری مواد اولیه و محصول نهایی.
۶٫ انجام آزمون و اندازه گیری های محصول طبق طرح های کنترل.
۷٫ جمع آوری اطلاعات پایش و اندازه گیری محصول تجزیه و تحلیل آن.
۸٫ اندازه گیری قابلیت توانمندی فرآیندهای تولید و ارائه راه کارهای مناسب برای افزایش توانمندی های ماشین آلات.
۹٫ اجرای فرآیند کنترل آماری(SPC).
۱۰٫ تحقیق برای دستیابی به آخرین استانداردهای بازرسی و طرح های نمونه گیری و زمینه سازی برای استفاده آن ها در سازمان.
۱۱٫ کنترل ابزار و تجهیزات در مواقع معین و ارسال ابزار و تجهیزات آزمایشگاه جهت کالیبراسیون.
۱۲٫ آموزش پرسنل تولید در امور مربوط به کیفیت.
۱۳٫ پیدا کردن عدم انطباق در محصولات.
۱۴٫ تهیه و الصاق نموداری تحلیلی تهیه شده بر اساس نتایج کنترلی و در برد تحلیلی سالن تولید.
۱۵٫ حفظ و نگهداری ابزار کنترلی موثر بر کیفیت محصول.
۱۶٫ کلیه مسئولیت های محوله از طرف مدیر مربوطه.
۱۷٫ توقف خط تولید درصورت تشخیص.
۱۸٫ مراقبت و محافظت از تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار کنترلی موثر بر کیفیت محصول.

وظایف فرعی

۱٫ حضور به موقع و مرتب و منظم و حفظ نظم و انضباط عمومی.
۲٫ کمک به توسعه و انتقال مهارت ها و آموزش های احراز شده به سایر پرسنل مرتبط.
۳٫ حفظ و استفاده بهینه از وسایل و تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار گذاشته شده.
۴٫ همکاری و کمک به سایر کارکنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترک سازمانی و پرسنلی شرکت.
۵٫ همکاری در انجام کلیه وظایف و مسئولیت هایی که در روش های اجرایی سیستم کیفیت برعهده این پست گذاشته شده است.

تجهیزات مورد نیاز

۱٫ کامپیوتر و تجهیزات وابسته.
۲٫ منابع انسانی مصوب.
۳٫ منابع اطلاعاتی.

 

الزامات عملکردی

۱٫ نیروی تمام وقت (‌حداقل حضور هفتگی ۴۴ ساعت ) در شرایط عادی.

۲٫ امکان حضور یا پیگیری مسائل خارج از ساعت اداری.

 

شرایط فیزیکی و محدودیتهای ارگونومیک

۱٫ تحمل خستگی حاصل از کار ممتد.

۲٫ شرکت در جلسات متعدد و طولانی.

۳٫ پیگیری مسائل کیفی توام با صبر و حوصله.