درخواست همکاری برای پست های آزاد

اگر شخص خلاق و با مهارتی هستید و دوست دارید که در پروژه های پرچالش همراه ما باشید از شما استقبال میکنیم .

میتوانید در لیست پست های آزاد ما جستجو کنید و در زمینه ای که مهارت دارید با ما همکاری کنید . همچنین در فرم بعدی رزومه و نمونه های کاری خود را ارسال کنید .

طراحی صنعتی

مسئول کنترل کیفیت زیر نظر مدیر فنی مهندسی انجام وظیفه می نماید و ماموریت وی عبارتست از ایجاد اطمینان داخلی از تطابق کیفیت محصولات تولیدی با مشخصه های از پیش تعیین شد.

کنترل کیفی

مسئول کنترل کیفیت زیر نظر مدیر فنی مهندسی انجام وظیفه می نماید و ماموریت وی عبارتست از ایجاد اطمینان داخلی از تطابق کیفیت محصولات تولیدی با مشخصه های از پیش تعیین شد.

دستیار مالی

مسئول کنترل کیفیت زیر نظر مدیر فنی مهندسی انجام وظیفه می نماید و ماموریت وی عبارتست از ایجاد اطمینان داخلی از تطابق کیفیت محصولات تولیدی با مشخصه های از پیش تعیین شد.

مدیر داخلی

مسئول کنترل کیفیت زیر نظر مدیر فنی مهندسی انجام وظیفه می نماید و ماموریت وی عبارتست از ایجاد اطمینان داخلی از تطابق کیفیت محصولات تولیدی با مشخصه های از پیش تعیین شد.

در صورتی که در این قسمت پست مورد نظر خود را پیدا نکردید ولی رزومه قوی و مرتبط با کار ما را دارید در سیستم نیرو یابی ما ثبت کنید .

ما روزمه و مشخات شما را بررسی می کنیم و در صورت داشتن شرایط لازم برای همکاری حتما با شما تماس خواهیم گرفت .