سرمایه گذاری

انتقال دانش فنی

تحقیقات و توسعه

مشارکت در توسعه و تحقیقات 60%
مشارکت در سرمایه گذاری 30%
مشارکت درانتقال دانش فنی 40%

ما از تمامی شرکت های داخلی و خارجی و حتی افراد حقیقی برای همکاری در هرکدام از این بخش ها دعوت میکنیم . درصورت تمایل حتما فرم زیر را تکمیل کنید و برای ما بفرستید تا همکاریمان را بهتر شدن و کشف چالش های جدید آغاز کنیم .